Almindelige betingelser

1 INDLEDNING

1.1 Nærværende generelle vilkår (herefter benævnt ”Generelle Vilkår”), udgør en integreret del af den aftale, som er indgået mellem Kunden og DIBS (herefter benævnt ”Aftalen”), og regulerer forholdet mellem Kunden og DIBS i forbindelse med Aftalen.

 

2 TJENESTEN

2.1 DIBS stiller de produkter og ydelser, som er specificeret i Afsnit C i Aftalen (herefter benævnt ”Tjenesten”) til rådighed for Kunden, som angivet i Aftalen. De af Tjenesten omfattede betalingsmuligheder fremgår ligeledes af Afsnit C.

2.2 Den nærmere funktionalitet af de af Tjenesten omfattede produkter og ydelser fremgår af DIBS’ kommercielle hjemmeside eller DIBS’ hjemmesider for support eller teknik.

2.3 DIBS stiller Tjenesten til rådighed for Kunden med omhu og i overensstemmelse med god skik i branchen. DIBS vil søge, og skal i rimeligt omfang sikre, at Tjenesten er kompatibel med anerkendte operativsystemer på markedet. DIBS garanterer dog ikke, at Tjenesten er kompatibel med Kundens it-system.

 

3 SUPPORT M.V.

3.1 DIBS stiller support til rådighed vedrørende de enkelte produkter og ydelser, som indgår i Tjenesten, pr. e-mail. Kunden er berettiget til support herudover, såfremt dette fremgår af Afsnit C eller særskilt aftale.

3.2 I særlige situationer er DIBS berettiget til at orientere Kunden om driftssituationen og lignende via e-mail til den af Kunden oplyste e-mail-adresse, jf. Afsnit B.

 

4 UDVIKLING AF TJENESTEN

4.1 DIBS søger løbende at foretage udvikling og forbedringer til Tjenesten, således at denne svarer til markedets behov. DIBS er berettiget til løbende at foretage sådan udvikling, opdatering og ændringer i Tjenesten, som DIBS finder relevante.

4.2 Opdaterede udgaver af Tjenestens dele stilles til Kundens rådighed af DIBS.

 

5 TJENESTENS TILGÆNGELIGHED

5.1 DIBS tilstræber, at Tjenesten er tilgængelig for Kunden døgnet rundt alle årets dage. Den aftalte tilgængelighed er på 99,5 %, målt bagud over et kalenderkvartal.

5.2 Tjenestens tilgængelighed (i procent) beregnes efter følgende formel:

 

hvor:

  • ”AT” udgør den aftalte tilgængelighedstid,
  • ”TA” udgør Tilladte Afbrydelser i tid, jf. pkt. 5.4, og
  • "AB” udgør anden tid, hvor Tjenesten ikke har været tilgængelig, idet der i AB ikke indregnes tid, hvor Tjenesten ikke har været tilgængelig, men dette skyldes forhold, som DIBS ikke er ansvarlig for i Aftalen.

5.3 Tjenesten betragtes som tilgængelig i det omfang, der kan opnås svar fra DIBS’ gateway. DIBS’ administrationsmodul, som er at finde via DIBS’ hjemmeside, indgår ikke i beregning af tilgængeligheden, jf. pkt. 5.2, medmindre Kundens aftale er af typen DIBS Post og Telefon, jf. Afsnit C. DIBS tilstræber, at administrationsmodulet har samme tilgængelighed som Tjenesten i øvrigt.

5.4 DIBS er berettiget til at afbryde Kundens adgang til Tjenesten med henblik på vedligeholdelse, opdatering, opgradering eller anden service. Sådanne afbrydelser betragtes som Tilladte Afbrydelser. Kunden varsles så vidt muligt mindst tre dage forud for Tilladte Afbrydelser, der søges lagt udenfor peak hours.

5.5 DIBS er ikke ansvarlig for afbrydelser eller manglende tilgængelighed, hvis dette skyldes omstændigheder, som DIBS ikke er ansvarlig for. Som sådanne omstændigheder betragtes bl.a.: fejl og/eller virus i Kundens eller tredjemands udstyr, programmel, kommunikationsværktøjer eller it-miljø i øvrigt; forhold, der følger af internettets natur eller procedurer; force majeure, jf. pkt. 9.5; Kundens anvendelse af Tjenesten i strid med Aftalen; øvrige forhold som Kunden eller tredjemand er ansvarlig for, herunder forstyrrelser på internettet.

5.6 Såfremt den beregnede tilgængelighed, jf. pkt. 5.2, i et kalenderkvartal er lavere end den aftalte tilgængelighed, jf. pkt. 5.1, er Kunden berettiget til et afslag, i det Abonnement Kunden har betalt for det pågældende kalenderkvartal, på 2 % af Abonnementet, for hver procentpoint den beregnede tilgængelighed er under den aftalte tilgængelighed. Afslaget kan dog maksimalt udgøre 50 % af Abonnementet for det pågældende kvartal.

5.7 For ikke at miste retten til afslag i Abonnementet, jf. pkt. 5.6, skal Kunden gøre skriftligt krav på dette over for DIBS inden een måned efter udløbet af det pågældende kalenderkvartal.

5.8 DIBS er berettiget til at foretage modregning af eventuelt afslag i Abonnementet i næstkommende fakturering af Abonnement over for Kunden.

5.9 Dette pkt. 5, herunder særligt pkt. 5.6, regulerer udtømmende Kundens rettigheder og beføjelser samt DIBS’ ansvar i tilfælde af Tjenestens reducerede tilgængelighed. Kunden har ingen ret til anden eller yderligere godtgørelse, erstatning, afslag eller kompensation i sådan anledning. Såfremt DIBS for et kalenderkvartal er forpligtet til at erlægge Kunden maksimalt afslag, jf. pkt. 5.6 og pkt. 5.7, betragtes dette dog som væsentlig misligholdelse af Aftalen, som kan medføre ophævelse, jf. pkt. 14.5

 

 

6 SIKKERHED M.V.

6.1 DIBS er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende krav fra betalingsindløsere, herunder krav til sikkerhed. Endvidere er DIBS ansvarlig for, at kreditkortnumre og koder sikkerhedsmæssigt håndteres i henhold til de krav, som opstillet i henhold til Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

6.2 DIBS foretager daglig sikkerhedskopiering af de i Tjenesten lagrede data, til brug for gennemførelse af betalingstransaktioner og tilbageførsel af data i tilfælde af driftsafbrydelse eller it-nedbrud hos DIBS. DIBS er ansvarlig for, at Kundedata, hvorved forstås alle data, som Kunden sender til og/eller via DIBS’ System i forbindelse med anvendelse af Tjenesten, som lagres hos DIBS, opbevares i mindst 12 måneder fra informationer er modtaget i DIBS’ System.

6.3 Alle Kundedata holdes fortrolige i overensstemmelse med pkt. 10, idet DIBS dog altid er berettiget til at udlevere Kundedata på begæring af indløsere, banker, politi eller andre myndigheder. DIBS vil i forbindelse med sådan udlevering orientere Kunden, i det omfang dette er muligt.

6.4 Kunden er selv ansvarlig for opnåelse af godkendelse hos kortindløsere eller i forbindelse med andre betalingsformer. DIBS kan til enhver tid kræve, at Kunden dokumenterer relevante godkendelser.

6.5 I det omfang Kunden bliver bekendt med kortdata, er Kunden forpligtet til at overholde de i PCI DSS opstillede krav for dette. Endvidere skal Kunden til enhver tid overholde regler og rutiner, som er opstillet af banker, i forhold til hvilke DIBS gennemfører betalingstransaktionerne.

6.6 Kunden er ansvarlig for, at dennes fortrolige oplysninger om for eksempel login-information, password og lignende håndteres på sikker vis, herunder at sådanne oplysninger hemmeligholdes.

6.7 Kunden er ikke berettiget til at udføre sikkerhedstests, -analyser eller -vurderinger samt andre målinger af DIBS’ System uden DIBS’ forudgående skriftlige samtykke til dette.

 

7 FEJLRETTELSE

7.1 Såfremt Tjenestens funktion afviger fra det aftalte, jf. pkt. 2.2, foreligger en Fejl.

7.2 DIBS er forpligtet til, inden rimelig tid fra Kundens orientering om en eventuel Fejl er modtaget, at påbegynde afhjælpning af sådan Fejl, således at Tjenestens funktion er i overensstemmelse med det aftalte.

7.3 Kunden skal i forbindelse med sin orientering om Fejlen til DIBS i videst muligt omfang give DIBS alle relevante oplysninger om den oplevede fejl og omstændighederne ved denne. Kunden skal endvidere i forbindelse med DIBS’ fejlrettelse i rimeligt omfang stå til rådighed for besvarelse af DIBS’ spørgsmål, og assistere i forbindelse med aftestning af DIBS’ fejlrettelse.

7.4 I det omfang afhjælpning af en Fejl ikke er praktisk mulig for DIBS, ikke kan afhjælpes ved udfoldelse af rimelige

foranstaltninger, eller såfremt DIBS ikke inden rimelig tid afhjælper Fejlen, er Kunden, forudsat denne har overholdt pkt. 7.3, berettiget til et afslag i Abonnementet modsvarende Tjenestens reducerede funktion. Sådant afslag i Abonnementet vedrører alene perioden fra det tidspunkt, hvor Kunden orienterede DIBS om Fejlen frem til det tidspunkt, hvor DIBS har afhjulpet denne, og kan ikke udgøre mere end 50 % af Abonnementet.

7.5 For ikke at miste retten til afslag i Abonnementet, skal Kunden gøre skriftligt krav på dette over for DIBS inden een måned efter det tidspunkt, hvor Kunden blev bekendt med, at fejlen ikke ville blive afhjulpet, jf. pkt. 7.4.

7.6 DIBS er berettiget til at foretage modregning af eventuelt afslag i Abonnementet i kommende faktureringer af Abonnement overfor Kunden.

7.7 DIBS er ingenlunde ansvarlig for eller forpligtet til at foretage fejlrettelse, og Kunden er ikke berettiget til afslag i Abonnementet i forbindelse med Fejl eller andre afvigelser i Tjenestens funktion, som er uden betydning for Tjenestens tiltænkte anvendelse, som alene medfører uvæsentlig ulejlighed for Kunden, eller som skyldes:

i. Kundens anvendelse af Tjenesten i forbindelse med andet end af DIBS anbefalet eller godkendt udstyr, programmel eller tilbehør,

ii. Kundens ændringer eller indgreb i Tjenesten eller anden software, uden DIBS’ forudgående godkendelse,

iii. udefrakommende angreb, herunder virusangreb, eller andre omstændigheder uden for DIBS’ kontrol, så som fejl eller mangler i udstyr, programmel eller tilbehør m.v., som hverken indgår i Tjenesten eller er en del af DIBS’ System,

iv. force majeure, jf. pkt. 9.5.

7.8 Dette pkt. 7, herunder særligt pkt. 7.4, regulerer udtømmende Kundens rettigheder og beføjelser, samt DIBS’ ansvar i tilfælde af Fejl i Tjenesten. Kunden har ingen ret til anden eller yderligere godtgørelse, erstatning, afslag eller kompensation i sådan anledning. Såfremt DIBS, jf. pkt. 7.4 og 7.5, er forpligtet til at erlægge Kunden maksimalt afslag i Abonnementet i en periode på een måned eller derover, betragtes dette dog som væsentlig misligholdelse af Aftalen, som kan medføre ophævelse, jf. pkt. 14.5.

 

8 VEDLAG OG BETALINGSBETINGELSER

8.1 De aftalte vederlag, herunder Abonnement og afgifter, fremgår af Afsnit A.

8.2 DIBS fakturerer Kunden kvartalsvis. Hvilke ydelser der faktureres forud, og hvilke der faktureres bagud, fremgår af afsnit A. DIBS’ fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato.

8.3 DIBS tilbyder, at Kunden kan betale via Betalingsservice. Såfremt Kunden ikke anvender Betalingsservice, opkræves en faktureringsafgift på DKK 25,00 pr. faktura.

8.4 Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning af eventuelle krav mod DIBS uden DIBS’ forudgående skriftlige accept af dette.

8.5 Ved forsinket betaling er DIBS berettiget til renter med rentelovens sats af det fulde udestående, fra forfaldstidspunktet indtil betaling sker. DIBS er endvidere berettiget til at opkræve gebyr med rentelovens sats for betalingspåmindelser.

8.6 Ved forsinket betaling er DIBS endvidere berettiget til uden ansvar over for Kunden at suspendere sine ydelser over for Kunden, indtil betaling modtages. Ved genoptagelse af suspenderede ydelser er DIBS berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på DKK 1.000,00.

8.7 DIBS er berettiget til uden foregående varsel en gang pr. kalenderår at regulere de til enhver tid gældende vederlag og gebyrer med op til 5 % i forhold til de hidtil gældende vederlag og gebyrer. Ændringer herudover kan alene ske med tre måneders skriftligt varsel, idet DIBS dog er berettiget til, til enhver tid, at regulere de gældende vederlag og gebyrer, når dette sker på grund af ydre faktorer uden for DIBS’ kontrol, herunder men ikke begrænset til; nye eller ændrede love, myndighedsforskrifter eller krav fra indløsere, idet sådanne ændringer skal stå i forhold til den ydre faktors påvirkning af DIBS’ omkostninger.

 

9 ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

9.1 Parterne er ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler, med de begrænsninger der følger af Aftalen.

9.2 Ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab og følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, mistet eller udebleven avance eller omsætning, mistede eller reducerede besparelser, tab af eller beskadigelse af data, omkostninger til udstyr, tab af eksisterende eller potentielle kunder. DIBS er ej heller ansvarlig for tab, skade, fejl, ulempe eller forsinkelse, som kan henføres til Kundens eller tredjemands forhold, herunder forstyrrelser på internettet.

9.3 DIBS’ samlede erstatningsansvar over for Kunden inden for et kalenderår kan maksimalt udgøre et beløb svarende til Kundens Abonnement for et kalenderår.

9.4 Såfremt Kunden vil gøre erstatningskrav gældende over for DIBS, skal dette ske, inden der er forløbet 3 måneder fra det tidspunkt, hvor Kunden blev eller burde være blevet opmærksom på det forhold, der danner grundlag for erstatningskravet. Herefter bortfalder Kundens mulighed for at rejse sådant erstatningskrav.

9.5 Ingen af parterne er ansvarlige over for den anden part, såfremt manglende overholdelse af Aftalen skyldes force majeure. Som force majeure betragtes forhold, som en part ikke har rådighed over, og som parten ikke ved Aftalens indgåelse med rimelighed kunne forudse, herunder, men ikke begrænset til lynnedslag, arbejdskonflikt, krig, ildsvåde, opløb, strømafbrydelse, naturkatastrofer, omfattende vandskade, omfattende eller rettede virus- og/eller hackerangreb, ændrede myndighedskrav og/eller fejl eller forsinkelse hos

underleverandører. Såfremt en part ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen i en periode på tre måneder, er den anden part berettiget til at opsige Aftalen uden varsel.

 

10 TAVSHEDSPLIGT OG PERSONDATA

10.1 Hver af parterne er underlagt tavshedspligt, således at en part ikke uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke i aftaleperioden og tre år derefter må udlevere oplysninger om Aftalen eller oplysninger om den anden parts virksomhed, eller virksomhedens forhold, herunder forretningshemmeligheder og information, som rimeligvis må betragtes som fortrolige. Information, som er angivet som fortrolig, hemmelig eller lignende, skal altid betragtes som omfattet af tavshedspligten, idet sådan angivelse dog ikke er et krav.

10.2 Undtaget fra tavshedspligten er sådan information, som en part kan dokumentere er eller var alment kendt eller offentliggjort med den anden parts samtykke.

10.3 Uanset tavshedspligten er en part berettiget til at udlevere oplysninger, såfremt dette sker i henhold til gældende lovgivning, myndighedsbeslutning, børsregler eller lignende. Inden sådan udlevering skal den udleverende part dog orientere den anden part, såfremt dette er muligt.

10.4 Parterne skal sikre, at partens ansatte, konsulenter, underleverandører m.fl. gennem tilsvarende tavshedspligt er forpligtede til at opretholde tavshedspligten, i det omfang de måtte blive bekendt med omfattede oplysninger.

10.5 I det omfang DIBS behandler persondata på vegne af Kunden, handler DIBS alene efter instruks fra Kunden. DIBS har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, mod at sådanne oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med relevant persondatalovgivning. DIBS skal, såfremt der behandles persondata på Kundens vegne på dennes anmodning og mod betaling af vederlag for sådant arbejde, give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Ved behandling af persondata i henhold til denne Aftale er Kunden at anse som dataansvarlig og DIBS som databehandler. Dette pkt. 10.5 udgør databehandleraftalen i henhold til persondatalovens §42.

10.6 I det tilfælde at DIBS anvender underleverandører i forbindelse med udførelse af Tjenesten, som foretager behandling af persondata for Kundens regning, giver Kunden herved DIBS fuldmagt til for Kundens regning, at indgå databehandleraftale med sådan underleverandør. DIBS påtager sig at påse, at persondatalovens bestemmelser om databehandling i henhold til denne Aftale rettes videre mod underleverandøren. Såfremt DIBS i forbindelse med behandling af persondata overfører disse til en underleverandør, som er etableret i et land som (i) ikke tilhører det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS), og (ii) ikke har et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af persondata, skal Kunden indgå en

standardaftale med den pågældende underleverandør. Ved ”standardaftale”forstås en af EU-kommissionen godkendt standardaftale, som er udarbejdet med henblik på at lette overførslen af persondata til lande udenfor EØS, som ikke har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forbindelse med behandling af persondata.

 

11 RETTIGHEDER

11.1 DIBS har og beholder enhver rettighed, herunder bl.a. ejendomsret og ophavsret til samtlige af de af Tjenesten omfattede ydelser og produkter, herunder men ikke begrænset til programmel, kildekode, instruktioner, dokumentation, værktøjer, øvrige materialer samt enhver dertil hørende information og know-how. Kunden opnår ikke på baggrund af Aftalen nogen ejendomsret eller immateriel rettighed til Tjenesten eller øvrige ydelser og produkter omfattet af Aftalen udover den anførte brugsret, jf. pkt. 11.2.

11.2 Kunden opnår i aftaleperioden en ikke-eksklusiv ret til at gøre brug af Tjenesten i overensstemmelse med Aftalen og øvrige rimelige instruktioner fra DIBS. Herunder er Kunden berettiget til at gøre brug af materiale, programmel, instruktioner og lignende, som stilles til rådighed for Kunden af DIBS under Aftalen, med henblik på anvendelse af Tjenesten.

11.3 Kunden er uberettiget til at overdrage, under- eller viderelicensere programmel, kode m.v., som er stillet til Kundens rådighed af DIBS. Endvidere er Kunden uberettiget til at kopiere, oversætte, modificere, dekompilere eller foretage reverse engineering af sådant programmel eller kode, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning.

11.4 Kunden indestår for, at Kunden straks ved Aftalens ophør tilbageleverer eller destruerer samtlige kopier af til rådighed stillet programmel, kode m.v., dokumentation og lignende.

11.5 Kunden har ret til i aftaleperioden at gengive DIBS’ logo på Kundens websites. Kunden må dog aldrig skabe indtryk af andet end, at der eksisterer et kundeforhold mellem DIBS og Kunden. Kunden skal til enhver tid efterkomme DIBS’ instruktioner for gengivelse af DIBS’ logo.

11.6 DIBS har ret til i aftaleperioden at benytte sig af Kundens forretningskendetegn som reference, herunder i markedsføringsmateriale. Kunden kan give DIBS rimelige instruktioner vedrørende sådan brug.

 

12 COOKIES

12.1 DIBS anvender cookies i forbindelse med sit betalingsvindue. Information om de af DIBS til enhver tid anvendte cookies findes på siden www.dibspayment.com/terms.

12.2 Kunden er forpligtet til i overensstemmelse med gældende lovgivning at opnå sine brugeres accept af de af DIBS til enhver tid anvendte cookies. Kunden er berettiget til i den forbindelse at linke til DIBS’ informationsside om cookies, jf. pkt. 12.1.

 

13 OVERDRAGELSE OG UNDERLEVERANDØRER

13.1 DIBS er berettiget til at anvende underleverandører, herunder underdatabehandlere, til opfyldelse af sine forpligtelser over for Kunden. DIBS er ansvarlig over for Kunden for sådanne underleverandører som for egne forhold.

13.2 DIBS er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand. Kunden er alene berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen med DIBS’ forudgående skriftlige samtykke. DIBS modsætter sig ikke sådant samtykke på urimelig vis, men er dog berettiget til at stille særlige betingelser for samtykket.

 

14 IKRAFTTRÆDEN OG OPHØR

14.1 Aftalen træder i kraft ved parternes underskrift, og løber indtil den bringes til ophør.

14.2 Aftalen er uopsigelig i en periode på tolv måneder fra ikrafttræden. Hver af parterne er herefter berettiget til, skriftligt at opsige Aftalen med et varsel på tre måneder, til en kalendermåneds ophør.

14.3 Kundens opsigelse skal sendes til DIBS’ officielle e-mail-adresse, pr. post eller telefax. DIBS bekræfter modtagelse af opsigelsen. DIBS er berettiget til at sende opsigelse til den af Kunden oplyste e-mail-adresse.

14.4 Såfremt DIBS har foretaget ændringer i Tjenesten, jf. pkt. 4.1 eller ændringer i nærværende Generelle Vilkår, jf. pkt. 16.1, er Kunden berettiget til skriftligt at opsige Aftalen med et varsel på 30 dage, forudsat sådan ændring medfører en væsentlig forringelse for Kunden, og sådan opsigelse modtages af DIBS inden 30 dage efter, DIBS har sendt orientering om ændringen til Kunden.

14.5 Hver af parterne er berettiget til skriftligt at ophæve Aftalen for fremtiden, såfremt den anden part er i væsentlig misligholdelse, forudsat at den misligholdende part ikke indenfor en frist på 30 dage efter meddelelse herom har afhjulpet misligholdelsen, eller har dokumenteret at parten inden for samme frist har truffet foranstaltninger for at afhjælpe misligholdelsen. Genoptagelse af mangelfri ydelse indenfor den anførte frist betragtes som afhjælpning.

14.6 Følgende betragtes altid som væsentlig misligholdelse af Aftalen:

  • Kundens betalingsmisligholdelse
  • Kundens manglende efterkommelse af gældende lovgivning, myndighedskrav eller krav/ retningslinjer fra indløsere.

 

15 FORTOLKNING

15.1 Aftalen mellem parterne udgør det fuldstændige aftalegrundlag. Ingen forudgående skriftlig eller mundtlig korrespondance eller lignende, som ikke er indeholdt i Aftalen, kan påberåbes som fortolkningsgrundlag i forhold til Aftalen.

15.2 Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem nærværende Generelle Vilkår og de øvrige Afsnit i

Aftalen, jf. Afsnit A-C, har indholdet i sådanne øvrige Afsnit forrang.

 

16 ÆNDRING AF DE GENERELLE VILKÅR

16.1 Med et varsel på 30 dage er DIBS berettiget til at foretage ændringer i nærværende Generelle Vilkår.

16.2 Kunden orienteres om de ændrede vilkår pr. e-mail sendt til den af Kunden oplyste e-mail-adresse, jf. Afsnit B, ligesom den nye version af de ændrede vilkår tilgængeliggøres på DIBS’ website og/eller administrationsbrugerfladen.

16.3 Ved udløbet af varslet, jf. pkt. 16.1 træder de ændrede vilkår i kraft, medmindre Kunden inden da har opsagt Aftalen, jf. pkt. 14.4.

 

17 LOVVALG OG VÆRNETING

17.1 Aftalen er underlagt dansk ret.

17.2 Enhver tvist mellem parterne, som ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres af de almindelige danske domstole på DIBS’ til enhver tid værende hjemting.

 

Af DIBS Payment Services A/S

Version 1.0 2014

Har du spørgsmål eller behøver hjælp?
DIBS Payment Services A/S
Arne Jacobsens Allé 13, 1.TV
2300 København S
Telefon: 70 20 30 77
salg@dibs.dk